تنظیمات ارسال و دریافت ایمیل برای وب سایت های دانشگاه

 • اگر از آدرس ایمیل در وب سایت خود استفاده نموده اید جهت دریافت و ارسال ایمیل به صورت زیر عمل نمایید:
 • همواره از ایمیل سرورهای دانشگاه جهت وب سایت خود استفاده نمایید.
 • آدرس ایمیل سرورها و مشخصات اتصال آنها به شرح زیر میباشد:
 • smtp Mail Server : sina.tums.ac.ir

 • smtp port: 25 or 587

 • outgoing server requires authentication

 • account typ: POP3 or IMAP

 • email address : xxxxx@sina.tums.ac.ir

 • user name: xxxx@sina.tums.ac.ir

 • password : xxxxxxxx

 • pop3 port 110 or 995

 • Imap port 143 or 993

 • encripted connection : TLS (Accept all)

 • در صورت استفاده از ایمیل با دامنه های دیگر مانند (farabi.tums.ac.ir) دانشگاه علوم پزشکی تهران، در موارد فوق فقط نام دامنه تغییر خواهد کرد.