چگونه می توان پيغامهای SPAM را بصورت خودکار به يک شاخه خاص هدايت کرد؟

  • ابتدا به قسمت Settings مراجعه نمایید. سپس فيلتر Move Spam to Junk Folder را فعال نماييد.
  • SpamFilter