چگونه می توان پیغامها را بر حسب پارامترهای رایج مرتب کرد؟

  • بدين منظور کافيست روی پارامتر مورد نظر همانند Subject ، Date و غيره کليک نمود.
  • sort image
  • همچنين می توانيد از طریق نشان داده شده در شکل زير نيز عمل مرتب سازی را انجام دهيد:
  • sort image 2