چگونه می توان یک یا چندین پیغام را انتخاب نمود؟

  • ابتدا دکمه کنترل را نگهداشته و سپس با کليک ماوس بر روی پيغامهای مورد نظر، آنها را انتخاب نماييد.
  • همچنين می توانيد از کليدهای کمکی که از طريق دکمه select در داخل مستطیل قرمز رنگ نمايش داده شده است نيز استفاده نماييد.
  • هر يک از دکمه های موجود در داخل مستطيل قرمز وظيفه زير را بر عهده دارند:
  • 1- انتخاب تمامی پيغامهای موجود در يک شاخه مشخص (با انتخاب اين گزينه تمامی پيغامهای موجود حتی در ساير صفحات که اکنون قابل ديدن نيستند، نيز انتخاب می گردند).
  • 2- انتخاب پيغامهای موجود در صفحه فعلی
  • 3- انتخاب پيغامهای جديد و خوانده نشده
  • 4- انتخاب پيغامهای flag شده (شما می توانید با کليک بر روی flag متناظر هر پيغام، و سپس انتخاب اين گزينه تمامی پيغامهای flag شده را به يکباره انتخاب نماييد.)
  • 5- برعکس کردن انتخابها (بدين مفهوم که ساير پيغامهای انتخاب نشده، انتخاب می شوند، و در عين حال پيغامهای انتخاب شده فعلی، از حالت انتخاب خارج می شوند).
  • 6- هيچيک از پيغامها انتخاب نمی شوند.
  • select