چگونه عمل جستجو را در مورد پيغامها انجام دهيم؟

  • با فشردن دکمه به شکل ذره بين همانند شکل زير مي توانيد جستجوي مورد نظر خود را در مورد هر يک از بخشهاي پيغامهاي خود ( در يک شاخه خاص همانند Inbox، Sentو ...)انجام دهيد.
  • search image