چگونه می توان یک یا چند پیغام را به یک شاخه مورد نظر منتقل کرد؟

  • ابتدا با کلیک روی یک پیغام و یا با فشرده نگه داشتن دکمه کنترل و کلیک روی چندین پیغام، پیغامهای مورد نظر را انتخاب نمایید.
  • سپس با استفاده از متد drag and drop پیغامهای انتخابی را با پایین نگهداشتن دکمه چپ ماوس به داخل شاخه مورد نظر بکشید و سپس دکمه ماوس را رها نمایید.
  • همچنين می توانید با استفاده از روش flag کردن پيغامها و انتقال يکباره آنها اين کار را انجام دهيد.
  • Move image