چگونه می توان یک لیستی از آدرسها را ایجاد کرد؟

  • بدين منظور به قسمت Address Book رفته و با استفاده از مراحل زيراقدام به ساخت يک ليست آدرس نماييد.
  • (با استفاده از دکمه باضافه در قسمت پايين سمت چپ و سپس وارد کردن نام گروه مورد نظر در مستطيل بالايي و در نهايت فشردن دکمه Enter) .
  • MakeAGroup
  • سپس با استفاده از روش زير يک آدرس ايجاد نماييد.
  • Add-A-Contact
  • و در نهايت بصورت زير آدرس جديد را به ليست ساخته شده اضافه نماييد.
  • نکته: با روش drag and drop نيز می توانيد آدرسهای خود را به گروههای مورد نظر اضافه نماييد.
  • Add-A-Contact-To-Group