چگونه زبان مورد استفاده email account را به زبان فارسي تغيير دهيم؟

  • در قسمت Settings همانند شکل زير عمل نماييد.
  • changeLanguage