• 1- جهت راحتی کار، لطفا اکانت خود در را از اول ایجاد نمایید.
  • 2- در تمامی مراحل ساخت اکانت نام کامل کاربری example@sina.tums.ac.ir را در باکسهای E-mail Address و User Name وارد نمایید.
  • حال مراحل زیر را دقیقا مطابق شکل انجام دهید:
  • ios
  • IMAP Settings
  • ios
  • POP3 Settings
  • ios
  • در نهایت
  • ios