چگونه پيغامي را بدون اينکه محتويات آن را ببينيم حذف کنيم؟

  • اگر دکمه Show Preview Pane را کليک نماييد، مي توانيد پيغامها را صرفا با انتخاب کردن و فشردن دکمه Delete حذف کنيد.
  • ShowPreviewPane