چگونه می توانید یک یا چند پیغام را حذف نمایید؟

  • ابتدا پیغامهای مورد نظر را انتخاب نمایید ( با پایین نگهداشتن دکمه کنترل می توانید چندین پیغام را انتخاب نمایید). سپس می توانید با استفاده از دکمه Delete واقع در صفحه ایمیل و یا با استفاده از دکمه Delete روی صفحه کلید آنها را حذف کنید.
  • نکته 1: در صورت حذف پیغامها آنها به شاخه Trashمنتقل می شود لذا شما برای حذف دایمی بایستی مجددا به داخل شاخه Trash رفته و آنجا نیز عمل حذف را تکرار کنید.
  • نکته 2: جهت حذف دائمی پیغامهای انتخابی بطور مستقیم (بدون انتقال به Trash) ، می توانید از ترکیب دکمه Shift + Delete روی پیغامهای انتخاب شده استفاده نمایید، ولی استفاده از این روش توصیه نمی شود.
  • نکته 3: در صورتيکه ميزان استفاده شما از حجم ايميل به حداکثر مقدار خود رسیده باشد، بايستی پيغامهای اضافی خود را بطور دائم حذف نماييد ( همانند نکته 2) .
  • Delete Image