چگونه پيغامهايي حاوي ترکیبی از متون فارسي و انگليسي بنويسيم؟

  • با استفاده از گزينه هاي Direction Right to Left و Align Right (محصور شده در مربعهاي قرمز) شما قادر خواهيد بود تا متون فارسي و انگليسي را به طور هم زمان استفاده نماييد.
  • makeComplexMsgs image
  • در صورتيکه گزینه های فوق برای شما غیر فعال بودند، به قسمت Settings، مراجعه نمایید و اطمينان حاصل کنید که گزينه Compose HTML Messages بصورت always تنظيم شده باشد:
  • Preferences - > Composing Messages - > Compose HTML Messages - > always
  • makeComplexMsgs image