• 1- جهت راحتی کار، لطفا اکانت خود در را از اول ایجاد نمایید.
 • 2- در تمامی مراحل ساخت اکانت نام کامل کاربری example@sina.tums.ac.ir را در باکسهای E-mail Address و User Name وارد نمایید.
 • حال مراحل زیر را دقیقا مطابق شکل انجام دهید:
 • android
 • android
 • android
 • IMAP Settings
 • android
 • android
 • android
 • android
 • android
 • android
 • POP3 Settings
 • حال برای وارد شدن به inbox نرم افزار Email را باز می کنیم.
 • android
 • android