چگونه می توان يک آدرس را به Address Book اضافه نمود؟

  • بدين منظور 2 روش وجود دارد:
  • 1) ابتدا به بخش Address Book رفته و طبق شکل زیر آدرس جديد را به ليست قبلی خود اضافه نمایید.
  • addToAddressBook0
  • 2) پيغام ورودی را باز کرده و مطابق شکل زیر آدرس فرستنده را به ليست آدرسهای خود اضافه نماييد:
  • addToAddressBook