تنظیمات مربوط به نرم افزار Windows Live Essentials

  • 1- جهت راحتی کار، لطفا اکانت خود درWindows Live Essentials را از اول ایجاد نمایید.
  • 2- در تمامی مراحل ساخت اکانت نام کامل کاربری example@sina.tums.ac.ir را در باکس Email Username وارد نمایید.
  • بررسی کنيد که تنظيمات مربوط به اکانت شما دارای ويژگی های زير باشد.
  • IMAP Settings
  • POP3 Settings