تنظیمات مربوط به نرم افزار Thunderbird

  • 1- جهت راحتی کار، لطفا اکانت خود در Thunderbird را از اول ایجاد نمایید.
  • 2- در تمامی مراحل ساخت اکانت نام کامل کاربری example@sina.tums.ac.ir را در باکسهای E-mail Address وارد نمایید.
  • 3- دقت کنيد که در بخش Server hostname در ابتدای نام سرور نقطه اضافی نباشد.
  • حال مراحل زیر را دقیقا مطابق شکل انجام دهید:
  • IMAP Settings
  • Thunderbird-imap
  • POP3 Settings
  • Thunderbird-pop3