چگونه می توان پيغامهای مهم را علامتگذاری کرد؟

  • می توانيد با علامتگذاری برخی از پيغامها (مثلا پيغامهایی که بايد طی چند روز آينده پاسخ داده شوند) آنها را از بقيه پيغامها متمايز کنيد. بدين ترتيب پيغامهای flag شده طی login و logout های متوالی در همان حالت flagged باقی خواهند ماند.
  • بدين منظور می توانيد در ستون flag متناظر با هر پيغام کليک نماييد.
  • flagged